SERVICIILE OFERITE DE CICO

finaltraining

TRAININGURI

Obiective:

 • Consolidarea cunoștințelor privind structura internă a unui OSC, relațiile dintre diferitele organe ale sale și funcționalitatea OSC-ului;
 • Dezvoltarea competențelor privind analiza, diagnostica și restructurarea unui OSC.

 

Cui se adresează:

 • Reprezentanți ai organului permanent de conducere;
 • Reprezentanți ai organului suprem de conducere;
 • Managamentului de top al OSC-urilor;
 • Specialiști în dezvoltarea organizațională.

 

Structura (temele, subiectele):

 • Conceptul de bună guvernare;
 • Formele de organizare ale OSC-urilor;
 • Guvernarea organizației;
 • Cooperarea între organele de conducere, cele executive și de control în cadrul OSC-urilor;
 • Procesele decizionale cheie în organizație;
 • Cadrul legal care afectează structură organizațională a OSC-urilor;
 • Cultura și eficiența organizațională.

 

Metode de instruire:

Prezentări video, ppt; studii de caz; joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup etc.

Obiectiv:

Îmbunătățirea competențelor profesionale privind dezvoltarea capitalului uman în contextul organizațiilor nonprofit.

 

Cui se adresează:

 • Managementului de top al OSC-urilor;
 • Specialiști în resurse umane;
 • Specialiști în dezvoltarea organizațională.

 

Structura (tematica):

 • Scopul și funcțiile MRU; politica și procedurile de personal;
 • Planificarea resurselor umane și asigurarea cu personalul necesar: proces și instrumente de bază;
 • Motivarea și menținerea personalului;
 • Dezvoltarea profesională continuă a personalului;
 • Evidența și administrarea personalul.

 

Metode interactive de instruire:

Brainstorming; prezentări individuale și de grup; studii de caz, joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup.

Obiectiv:

Abilitarea cu cunoștințele și capacitățile necesare inițierii și dezvoltării proiectelor, precum și prospectării potențialilor finanțatori.

 

Cui se adresează:

 • Managementului de top al OSC-urilor;
 • Coordonatori proiecte/programe.

 

Structura (temele, subiectele):

 • Elaborarea unei cereri de finanțare: identificarea nevoii, stabilirea scopului și obiectivelor, strategia și planul de activitate, matricea logică a proiectului, resursele implicate, managementul riscurilor, buget, valoarea adăugată și durabilitatea proiectului.
 • Implementarea și managementul proiectului: semnarea contractului de finanțare, formarea și supervizarea echipei de implementare a proiectului, realizarea achizițiilor pe proiect, respectarea identității vizuale a proiectului, modificări contractuale, raportarea pe proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului, cofinanțarea proiectului.
 • Identificarea cererilor de finanțare, verificarea eligibilității, corelarea ideii proiectului cu ghidul de finanțare.

 

Metode  de lucru: 

Prezentări video, ppt; studii de caz; joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup etc.

Obiective:

 • Identificarea necesităților de finanțare;
 • Definirea și tipurile de colectare de fonduri;
 • Identificarea specialiștilor de colectare de fonduri;
 • Analizarea și actualizarea planurilor/strategiilor.

 

Cui se adresează:

 • Reprezentanți ai organului permanent de conducere;
 • Managamentului de top al OSC-urilor;
 • Specialiști în colectare de fonduri;
 • Membri ai echipei care intenționează să se implice în colectare de fonduri.

 

Structura (temele, subiectele):

 • Modalitățile de colectare de fonduri;
 • Surse de finanțare directe și indirecte;
 • Planul de colectare de fonduri;
 • Profilul fundraiserului;
 • Atractivitatea și vizibilitatea organizației pentru donatori.

 

Metode de instruire:

Prezentări video, ppt; studii de caz; joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup etc.

Obiective: 

 • Dezvoltarea evaluării campaniei de advocacy cu ajutorul criteriilor și metodologiei de evaluare;
 • Consolidarea cunoștințelor privind metodele și strategiile de advocacy de influențare a deciziilor instituțiilor publice pe probleme de importanță socială;
 • Dezvoltarea abilităților de construire și implementare a campaniilor de advocacy pentru influențarea proceselor decizionale.
 • Consolidarea rețelelor de comunicare și interacțiune în cadrul companiilor de advocacy pentru OSC-uri;
 • Proiectarea designului metodologic a evaluării obiectivelor de advocacy;

 

Cui se adresează:

 • Activiști civici;
 • OSC-uri și grupuri de inițiativă care reprezintă diverse grupuri sociale în relația cu autoritățile;
 • Membri activi ai societății civile interesați în metode de influențare a proceselor decizionale.
 • Mediului administrativ-politic și academic;
 • Mediului de afaceri;
 • Sindicatelor și patronatelor.

 

Structura (temele, subiectele):

 • Noțiunea de advocacy și conceptele conexe;
 • Procesul de advocacy și relaționarea cu alte procese sociale relevante;
 • Identificarea, formularea și analiza problemei de advocacy;
 • Obiectivele de advocacy;
 • Strategiile și instrumentele de advocacy;
 • Dezvoltarea campaniei de advocacy;
 • Construirea și gestionarea coalițiilor de advocacy în procesul politicilor publice;
 • Cetățenia activă și democrație participativă;
 • Monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul social.

 

Metode de instruire:

Prezentări ppt; discuții ghidate; studii de caz; lucru în grup;  jocuri de rol, simulare de situații, materiale grafice și ilustrative.

Obiective:

 • Consolidarea cunoștințelor privind contabilitatea surselor de finanţare, activelor, veniturilor şi cheltuielilor în organizaţiile necomerciale;
 • Consolidarea cunoștințelor privind modul de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare și fiscale;
 • Dezvoltarea competențelor privind aplicarea prevederilor actelor normative privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale, analiza diferitor procedee şi opţiuni contabile aferente tranzacţiilor specifice, calcularea indicatorilor din situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale  acestor organizaţii.

 

Cui se adresează:

 • Contabililor și economiștilor;
 • Reprezentanți ai organului permanent de conducere;
 • Managamentului de top al OSC-urilor;
 • Specialiști în dezvoltarea organizațională.

 

Structura (temele, subiectele):

 • Organizarea contabilităţii în organizaţiile necomerciale;
 • Politicile contabile. Planul de conturi de lucru;
 • Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale
 • Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale
 • Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale;
 • Situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale organizaţiilor necomerciale.

 

Metode de instruire:

Prezentări video, ppt; studii de caz; discuții ghidate, lucru în grup etc.

Obiectiv:

Dezvoltarea competențelor necesare cu privire la elaborarea și implementarea unui sistem intern de evaluare a performanței i individuale la locul de muncă.

 

Cui se adresează:

 • Managementului de top al OSC-urilor;
 • Coordonatori proiecte/programe;
 • Specialiști în resurse umane;
 • Specialiști în dezvoltarea organizațională.

 

Structura (tematica):

 • Evaluarea performanței parte componentă a managementului performanței;
 • Evaluarea performanței: obiectul, proces, factori implicați;
 • Stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță;
 • Tehnica feedback în cadrul procedurii de evaluare;
 • Decizii de personal în baza rezultatelor evaluării performanței;
 • Managementul performanței slabe;
 • Erori frecvente în evaluare.

 

Metode interactive de instruire:

Brainstorming; prezentări individuale și de grup; studii de caz, joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup.

Obiectiv: 

Eficientizarea managementului organizațional sau la nivel de echipă prin sporirea competențelor manageriale ale conducătorilor acestora.

 

Cui se adresează:

 • Managementului de top al OSC-urilor
 • Coordonatori de proiecte/programe

 

Structura (tematica):

 • Management organizațional: concept, activități și funcții manageriale;
 • Instrumente eficiente de planificare, organizare și coordonare a muncii, evaluarea performanțelor;
 • Motivarea personalului: noțiune, tipuri, factori motivaționali. Tehnici de motivare nefinanciară;
 • Profilul managerului eficient. Leadership vs. management. Stiluri de conducere.

 

Metode interactive de instruire:

Brainstorming; prezentări individuale și de grup; studii de caz, joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup.

consultanta

CONSULTANȚĂ

a) Domeniul de intervenție: Diagnoza generală a ONG-ului.

Asistență:

 • Evaluare documentelor de constituire;
 • Evaluare Registrelor interne;
 • Evaluarea structurii ONG-ului;
 • Evaluarea sistemelor informaționale.

 

b) Domeniul de intervenție: Analiza și elaborarea documentelor primare.

Asistență:

 • Elaborarea pachetului de documente pentru înregistrare ONG-ului;
 • Elaborarea pachetului de documente pentru înregistrarea moficiărilor în actele de constituire ale ONG (modificare statut, conducător, denumire, sediu, etc.).

 

c) Domeniul de intervenție: Analiza și elaborarea documentelor interne.

Asistență:

 • Elaborarea/revizuirea documentelor interne de organizare (Statut, Regulament de Organizare și Funcționare, etc. );
 • Segregarea responsabilităților între organele interne ale OSC-ului;
 • Reorganizarea organelor interne;
 • Consultații privind componența nominală și numerică a organelor interne;
 • Cartarea proceselor interne și crearea legăturilor structurale între departamente.

a) Domeniu de intervenție: Instituționalizarea sistemului de management al resurselor umane.

Asistență:

 • Structură organizatorică;
 • Regulamentul subdiviziunii de resurse umane;
 • Fișe de post cu indicatori-cheie de performanță (KPIs);
 • Politica de resurse umane / Manualul personalului;
 • Matrice de KPIs pentru funcțiunea de resurse umane.

 

b) Domeniu de intervenție: Dezvoltarea unui sistem eficient de angajare în bază de merit.

Asistență:

 • Plan-model privind asigurarea cu personal în baza necesităților;
 • Procedura de ocupare a posturilor vacante cu instrumentele necesare.

 

c) Domeniu de intervenție: Dezvoltarea unui sistem de motivare și menținere a personalului performant.

Asistență:

 • Matricea competențelor manageriale pentru manageri de top și de nivel mediu;
 • Matricea competențelor profesionale pentru posturile generice;
 • Sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale în baza modelelor 90, 180 sau 360 grade.

 

d) Domeniu de intervenție: Dezvoltarea unui sistem modern de salarizare în baza principiilor de echitate internă și completivitate externă.

Asistență:

 • Sistem de clasificare a posturilor;
 • Metodologie de evaluare a posturilor;
 • Sistem de gradare a posturilor;
 • Procedura privind implementarea sistemului de salarizare corelat cu performanța.

 

e) Domeniu de intervenție:  Dezvoltarea unui sistem modern de instruire și dezvoltare profesională continuă la locul de muncă.

Asistență:

 • Metodologie privind identificarea și evaluarea necesităților de instruire (la nivel individual și de grup);
 • Procedură privind instruirea internă;
 • Procedură privind dezvoltarea în carieră;
 • Procedură privind succesiunea managerială.

Domeniul de intervenție: Dezvoltarea unui sistem  eficient de management financiar în cadrul ONG-ului.

Asistență:

 • Elaborarea/revizuirea documentelor interne în domeniul financiar ( Politica de achiziții, planuri de durabilitate financiară, bugete consoldiate etc.);
 • Divizarea responsabilităților aferente managementului financiar între diferite organe interne;
 • Elaborarea/revizuirea procedurilor contabile.

Obiective:

 • Analiza problemei comunitare și a capacităților instituționale pentru implementarea soluțiilor pertinente de advocacy;
 • Stabilirea obiectivelor și selectarea strategiilor pentru o campanie de influențare a procesului decizional;
 • Planificarea resurselor, acțiunilor și instrumentelor pentru o campanie de advocacy.

 

Cui se adresează:

 • Activiști civici, OSC-uri și grupuri de inițiativă care intenționează sau care desfășoară campanii de influențare a proceselor decizionale în beneficiul unor grupuri sociale;
 • Reprezentanți ai grupurilor sociale care interacționează cu factorii de decizie locali sau naționali pe subiecte de interes ale grupului reprezentat.

 

Structura:

 • Formularea și analiza problemei de advocacy;
 • Dezvoltarea soluțiilor și strategiilor orientate spre factorii de decizie;
 • Evaluarea capacităților de advocacy;
 • Mesajul campaniei de advocacy și metodele de comunicare a acestuia;
 • Planificarea campaniei de advocacy;
 • Resurse și instrumente pentru influențarea procesului decizional.